EE

Ochrona wizyjna – pełna informacja i gwarancja efektu

Regulamin

Regulamin ochrony - System SOVA AI 3.0

 1. Niniejszy Regulamin ochrony wizyjnej systemu SOVA (dalej: Regulamin) ma zastosowanie do usług świadczonych przez STORM GRAY UNIT Sp.z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Dotyczy usług podstawowych takich jak dozór wizyjny i agresywny tryb ochrony obiektu w godzinach uzbrojenia oraz usług uzupełniających wskazanych w wybranym pakiecie.
 2. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie postanowień Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

Strony nadają znaczenie poniższym określeniom:

  1. Obiekt – oznacza teren wskazany w Umowie lub dodatkowym zleceniu (w tym złożonym w formie e-mail), który będzie objęty ochroną w trybie agresywnym za pomocą kamer systemu SOVA.
  2. Rozbrojenie obiektu – osoba upoważniona (w kolejności według listy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy lub dodatkowych zleceniach) wykonuje połączenie pod numer podany jako Centrum Operacyjne SOVA celem przekazania operatorowi informacji o dotarciu osób wyznaczonych z ramienia Zleceniodawcy na teren objęty ochroną. W tym momencie następuje rozbrojenie obiektu, a monitorowanie przechodzi w tryb dozoru wizyjnego.
  3. Uzbrojenie obiektu -osoba upoważniona (w kolejności według listy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy lub dodatkowych zleceniach) wykonuje połączenie pod numer podany jako Centrum Operacyjne SOVA celem przekazania operatorowi informacji o opuszczeniu terenu objętego ochroną przez osoby wyznaczone z ramienia Zleceniodawcy. W tym momencie następuje uzbrojenie obiektu, a monitorowanie przechodzi w tryb agresywnej ochrony.
  4. Osoby upoważnione – osoby wyznaczone przez Zleceniodawcę do uzbrajania i rozbrajania obiektu objętego ochroną.
  5. Umowa Efektu – dodatkowa odpowiedzialność SGU, działająca na zasadach ryzyka (do wysokości miesięcznego abonamentu SGU pokrywa wartość każdej powstałej w zasięgu widzenia kamery szkody, nawet jeżeli nastąpi ona z bezpośredniej winy Zleceniodawcy). Zakres Umowy Efektu obejmuje także szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (np. w momencie, gdy z uwagi na warunki na drodze Patrol Interwencyjny nie dojedzie na czas)
  6. SPO (Standardowa Procedura Operacyjna) – procedura mówiąca o kolejności działań operatora Centrum Operacyjnego SOVA w przypadku wtargnięcia na teren objęty ochroną w trybie agresywnej ochrony tj;
   • Wydanie komunikatu głosowego nakazującego opuszczenie terenu
   • Wezwanie Patrolu Interwencyjnego (czas dojazdu został uregulowany zapisami Umowy)
   • W przypadku konieczności, zawiadomienie odpowiednich służb
   • Powiadomienie kontrahenta, w czasie uregulowanym zapisami Umowy
  7. Tryb dozoru wizyjnego – sformułowanie dotyczące ram czasowych , w których pracownicy Zleceniodawcy lub jego podwykonawcy wykonują pracę na terenie objętym ochroną. Operator Centrum Operacyjnego w trybie dozoru wizyjnego nie reaguje na osoby poruszające się po obiekcie. Materiał z każdego dnia jest archiwizowany przez 30 dni.
  8. Tryb agresywnej ochrony – sformułowanie dotyczące ram czasowych, w których obiekt jest przekazany pod nadzór Centrum Operacyjnego SOVA. Operator Centrum Operacyjnego w trybie agresywnej ochrony reaguje na wszystkie zdarzenia i sprawuje nadzór nad mieniem Zleceniodawcy pozostawionym na terenie objętym ochroną.

Podjęcie trybu dozoru wizyjnego przez Centrum Operacyjne SOVA następuje w momencie przybycia osób wyznaczonych z ramienia Zleceniodawcy na teren objęty ochroną, po telefonicznym rozbrojeniu obiektu przez osobę upoważnioną (w kolejności według listy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy lub dodatkowego zlecenia) pod numer: 32 707-66-66 lub 533-383-809

Podjęcie trybu agresywnej ochrony przez Centrum Operacyjne SOVA następuje w momencie opuszczenia obiektu przez wszystkie osoby wyznaczone z ramienia Zleceniodawcy, po telefonicznym uzbrojeniu obiektu przez osobę upoważnioną (w kolejności według listy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy lub dodatkowego zlecenia.) pod numer: 32 707-66-66 lub 533-383-809

W trybie agresywnej ochrony, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, ochronie podlega mienie znajdujące się na terenie objętym zasięgiem analitycznym kamer do 40 metrów od lokalizacji kamery.

Uzbrojenie obiektu należy zgłosić pod numerem telefonu: 32 707-66-66 lub 533-383-809, wraz z przekazaniem operatorowi Centrum Operacyjnego SOVA informacji, czy kontenery pracownicze, zbiorniki paliwa, kabiny i miejsca przechowywania narzędzi zostały zamknięte na klucz, a w kontenerach pracowniczych zostały zamknięte wszystkie okna. Należy także potwierdzić, iż wszystkie osoby wyznaczone z ramienia Zleceniodawcy opuściły teren objęty ochroną.

W trybie agresywnej ochrony każde wejście na teren objęty ochroną będzie wiązało się z podjęciem interwencji przez operatora Centrum Operacyjnego SOVA zgodnie z SPO.

 1. Warunkowo, w przypadku awarii sprzętu wizyjnego Zleceniobiorca zastosuje ochronę fizyczną polegającą na wysłaniu patrolu ochrony bezpośrednio na teren obiektu, na którym nastąpiła awaria.
 2. Dozorowi podlega teren znajdujący się w polu widzenia kamery, nie dalej niż 40 metrów od lokalizacji kamery.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest do składowania cennych narzędzi i innego mienia w tym drobnego sprzętu budowlanego w zamkniętych i zabezpieczonych, przystosowanych do tego kontenerach magazynowych wyposażonych w zamki lub kłódki. Cennymi narzędziami i mieniem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wszelkie, szczególnie narażone na niebezpieczeństwo utraty mienie, między innymi: elektronarzędzia, elementy instalacyjne, kable itp. Wymóg składowania mienia w kontenerach nie dotyczy przedmiotów, których (i) gabaryty na to nie pozwalają oraz (ii) właściwości tych przedmiotów pozwalają na ich obserwację za pomocą monitoringu wizyjnego (są widoczne), wobec czego Zleceniodawca zobowiązany jest do składowania ich jak najbliżej kamery (w odległości nie większej niż 40 metrów od lokalizacji kamery).

O ile co innego nie wynika wprost z Umowy Zleceniobiorca nie przyjmuje odpowiedzialności (wyłącza się z ochrony) za takie składniki majątku jak:

a) środki/wartości pieniężne,

b) biżuteria;

c) dzieła sztuki;

d) papiery wartościowe.

W przypadku stwierdzenia zagrożeń, Zleceniobiorca zobowiązuje się powiadomić Policję, Straż Pożarną oraz osobę upoważnioną z ramienia Zleceniodawcy (w kolejności według listy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy lub dodatkowego zlecenia) Działania Zleceniobiorcy będą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Każde planowane wejście osób wyznaczonych przez Zleceniodawcę na teren objęty ochroną musi zostać zgłoszone przez osobę upoważnioną do Centrum Operacyjnego SOVA z podaniem terminu oraz imienia i nazwiska osoby wchodzącej na obiekt.

 1. Zakres obowiązków Operatora Centrum Operacyjnego SOVA:
  • Dokładna, uważna i wnikliwa obserwacja terenu objętego ochroną,
  • Reagowanie na każdą osobę wchodzącą na teren objęty ochroną w trybie agresywnej ochrony,
  • Wezwanie Patrolu Interwencyjnego w przypadku braku reakcji na komunikat głosowy, lub w razie bezpośredniego zagrożenia.

Z uwagi na konieczność zapewnienia przez Zleceniobiorcę bezpieczeństwa mienia Zleceniodawcy oraz zapewnienia płynnego działania Centrum Operacyjnemu SOVA, Zleceniodawca nie jest uprawniony do samodzielnego demontażu żadnej części systemu SOVA (w szczególności kamer i okablowania) oraz ingerencji w system bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy.

W przypadku stwierdzenia na podstawie otrzymanych przez Zleceniobiorcę sygnałów, wskazujących na samodzielną ingerencję w działanie systemu, demontaż jego komponentów, Zleceniodawca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zleceniobiorcy.

W przypadku warunkowego zastosowania ochrony fizycznej podczas oczekiwania na odwołanie interwencji przez Zleceniodawcę – pierwsza godzina przebywania pracownika/ów na terenie objętym ochroną wliczona jest w miesięczny abonament, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy 50 zł netto plus należny podatek VAT.